Katılım Şartları

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

2021&2022 TEKFEST Proje Yarışmasında tema “Su Krizi ve Kuraklık” olarak belirlenmiştir.

Gençlerimiz; dünyada yaşamı tehdit eden “Su Krizi ve Kuraklığa” karşı çözüm olabilecek, farkındalık oluşturacak projeler geliştirecektir.

 • Gençlerimiz proje yarışmasına bireysel veya takım oluşturarak katılabilirler.
 • TEKFEST Proje Yarışması, ülkemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarının 5,6,7,8,9,10 ve 11. Sınıflarında eğitim gören tüm öğrencilere açıktır.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir proje ile katılabilecektir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.
 • TEKFEST Proje Yarışmasına başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını tekfestyarisma.com web adresinden 18 Mart 2022 tarihine kadar online olarak yapacaklardır.
 • Online başvuruda, en fazla 8 sayfalık Proje Raporu, Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası olması gerekmektedir. (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt, farklı bir görsel ya da bağlantı konmamalıdır.)
 • Rapor yazımı tekfestyarisma.com adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

 

ETİK KURALLAR

Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır.

 • Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
 • Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.
 • Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.
 • Proje metni intihal programlarından geçirilecektir. Benzerlik oranı %15’in üstünde olan projeler kapsam dışı bırakılacaktır. Proje metninde proje ekibi tarafından veya proje ekibi dışındaki kişi veya kurumlarca daha önce yayınlanmış herhangi bir içerik bulunmamalıdır.
 • Yapılacak projelerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Farklı yarışmalara (TÜBİTAK vb.) katılım sağlayarak başarılı olmuş ve ödül almış projeler başvuru yapamaz. Projenin ödül aldığı tespit edilirse değerlendirmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

 

ONLINE SUNUM KURALLARI

 • Sunum günü kullanılacak olan Zoom linklerine tekfestyarisma.com adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, çevrim içi/online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)
 • Çevrim içi/online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.
 • Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihazlar (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Jüri değerlendirmeleri Zoom üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.
 • Sunumlar yapılırken-zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince çevrim içi/online olmaları gerekmektedir.

 

ÖRNEK PROJE ÖZETİ

Proje özeti yazarken: Yapılan çalışmaları anlatan kısa ve anlaşılır bir araştırma özeti yazınız. Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan jüri üyesi, proje hakkında doğru bir fikre sahip olmalıdır. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsetmeyiniz.

Proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:

 1. Projenin amacı: Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni ile çalışılan hipotez veya problemin ifadesi yer almalıdır.
 2. Kullanılan yöntem ve işlemler: Detaylar ve kullanılan malzeme bilgisine girilmeden araştırmanın nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama olmalıdır.
 3. Gözlemler/Veriler/Bulgular: Proje sonucuna etki eden gözlem, veri ve önemli bulgular yazılmalıdır. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
 4. Sonuçlar: Kısaca araştırmanın sonucundan bahsedilerek ileride yapılacak işlem ve uygulamaya yer verilmelidir.

 

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?

Yaptığınız proje çalışmasının en önemli adımlarından birini, araştırma konunuzla ilgili hazırlayacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporu, gözlem, deney ve ölçüm sonuçlarının kaydedilerek, elde edilen sonuçların yazılı olarak ortaya konmasıdır. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, böylece korunacak, başkalarına ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ayrıca yaptığınız çalışmanın değerlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız.

2022 yılında gerçekleştirilecek olan yarışmada projeler; özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde; yöntem, yapılabilirlik, yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne/sonuca dönüştürülebilirliği bakımından değerlendirilecektir. Bu nedenle gerek yazım ve gerekse içerik bakımından raporunuzun yazılımına çok özen göstermelisiniz.

Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz. Raporunuz A4 boyutunda, alt, üst, sağ ve sol marjinler 2,5 cm olmak üzere, Times New Roman 11 punto ve tek aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Raporunuzu aşağıdaki sıraya uyarak yazınız.

Projenin Adı

Kısa ve öz olarak tek bir cümle şeklinde yazılmalı, yapılan çalışma hakkında fikir verecek bir ad olmalıdır.

Giriş ve Amaç

Bu kısımda, projenizin konusunu, kuramsal temellerini, gerekçesini ve hedeflerini belirtiniz. Sizi projeye yönelten etkenleri, projenin gerçekleşmesi ile ulaşmak istediğiniz sonuçları, hedefleri açıklayınız. Projenizde ele aldığınız konuda başka araştırmacılarında daha önce yapmış olduğu çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın, diğer çalışmalardan hangi yönleriyle farklılık gösterdiğini belirtiniz ve projenizin özgünlüğünü açıkça belirtiniz.

Araç ve Yöntemler

Bu kısımda,

 • Proje çalışmanızda izlediğiniz yolu,
 • Kullandığınız materyal ve aletleri,
 • Kullandığınız araç ve yöntemlerin projeniz hedeflerine ulaşmak için yeterliliğini,
 • Yaptığınız deneyleri (Gerek görürseniz deneyin akışını şematik olarak veriniz),
 • Verileri toplama ve istatiksel değerlendirme yöntemlerinizi,
 • Sonuçlarınızdaki olası hatayı ve hata kaynaklarını,
 • Gözlemlerinizi kısaca ve anlaşılır bir dille yazınız.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu bölümde proje çalışmanızdan elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Bu bölüm, raporunuzun en önemli kısmıdır. Bulgularınız; sayısal değerler, matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir.

Bulgularınızı tartışırken geçerlilik sınırlarını da belirtiniz ve sonuçları olumsuz yönde etkileyen nedenler varsa bunları açıklayınız. Kendi bulgularınızı, konunuzla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırınız. Yaptığınız çalışmayla amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Aynı konuda yapılabilecek diğer çalışmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol gösterecek önerilerde bulununuz. Proje sonuçlarının temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı varsa bunu açıklamaya önem veriniz. Sonuçları yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği mümkün görünüyorsa, bunu, söz konusu potansiyeli irdeleyerek açıklayınız.

Yararlanılan Kaynaklar

Bilimsel araştırmalarda kaynak göstermek bir yandan bilim etiğinin, diğer yandan da çalışmanın ve dayandığı temellerin doğruluğu ve güvenilirliğini desteklemenin bir gereğidir.

Teşekkür

Sağladıkları teknik yardım, donanım, malzeme vb. için teşekkür etme gereği duyduğunuz kişilere ve/veya kurumlara, sağladıkları desteği kısaca belirterek bu bölümde teşekkür edebilirsiniz.

 

PROJE ÖZETİ VİDEOSU NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Proje ekibinin, en fazla 3 dakika süreli bir video çekimi ile projelerini özetlemeleri beklenmektedir. Çekim, bir video kamera ile yapılacağı gibi, bir mobil telefon ile de yapılabilir. Proje Özeti Videosu, MP4 formatında olmalı, Proje Başvuru Formu ve Proje Raporu ile birlikte son başvuru tarihine kadar www.tekfestyarisma.com sayfasında elektronik olarak sunulmalıdır.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Aşağıdaki tabloda kriteri karşılama düzeylerine ilişkin tanımlar verilmiştir.

Kriteri Karşılama Düzeyi Puan Değeri Tanım
İyi 6 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek kadar azdır.
5 Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Önerinin kabul edilebilir seviyede eksiklikleri bulunmaktadır.
Geliştirilebilir 4 Proje önerisi ilgili kriteri genel hatlarıyla karşılamakla birlikte, önerinin iyileştirme ve geliştirmeye açık noktaları bulunmaktadır.
3 Proje önerisi ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.
Yetersiz 2 Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır.
1 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.

 

Sayısal Değerlendirme: Projeler, aşağıdaki tabloda açılımları olan; özgünlük, yöntem, yapılabilirlik, yaygın kullanım alanı başlıkları altında değerlendirilecektir. Proje raporu ile yazılı ve proje özeti videosundaki sözel sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen değerlendirmede önemli olacaktır.

Aşağıda belirtilen kriterler üzerinden 1 zayıf, 5 çok iyi aralığında puanlama yapılacaktır.

  1 2 3 4 5
Özet Video Sunumu          
Projenin, proje ekibi tarafından en fazla 3 dakikalık bir video çekimi ile özetlenmesi          
Özgünlük ve Yaratıcılık          
Problem/önerilen çözüm (yeni/ileri teknolojik ürün, faydalı model, tasarım, bilgi teknolojilerine dayalı ürün vb.) özgün, yaratıcı, uygulanabilir, güvenli, estetik, hızlı, verimli ve düşük maliyetlidir.          
Proje konusu tematik alanla ilişkili ve yenilikçidir.          
Tasarım ve Yöntem          
Çözülmesi gereken problemin/ihtiyacın tamını açık olarak yapılmış ve olası alternatiflerin araştırılması (kaynak araştırması) yapılmıştır.          
Önerilen çözüm için gerekli kriterler tanımlanmıştır. Çözümün güçlü ve sınırlı özellikleri ortaya konulmuştur.          
Problem/ihtiyaç doğrultusunda bir prototip/model tasarlanmış ve/veya geliştirilmiştir.          
Sonuç ve Öneriler          
Üretilen prototip/modelin yaratıcı, uygulanabilir, güvenli, estetik, hızlı, verimli ve düşük maliyetli olduğu kaynaklarla ilişkilendirilerek ortaya konmuştur. Üretilen prototip/modelin çalışan ve çalışmayan yanları verilerle açıklanmış, yorumlanmış ve daha iyi nasıl çalışacağı tartışılmıştır.          
Proje sonuçlarında gelecekte ortaya çıkabilecek yeni gereksinimlere yönelik önerilerden bahsedilmiştir.          
Uygulanabilirlik/Yaygın Etki          
Proje, problemin/ihtiyacın çözümü için uygulanabilir ve yaratıcı bir çözüm ortaya koymaktadır. (Projenin tematik alana ve topluma baskısı vardır.)          
Raporlama          
Rapor; proje adı, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynakça başlıklarının tümünü içermiştir ve bu başlıklara ilişkin tatmin edici açıklamalar yapılmıştır.          
Proje planı, özeti ve raporu rehberde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.          
Her Kolonun Toplam Puanı          
Genel Toplam          

 

Sayısal değerlendirme aşaması sonucunda Yarışma Finali Sergisine davet edilecek projeler belirlenmiş olacaktır.

Sergi Değerlendirmesi: Değerlendirme, jüri üyelerinin sergiyi online olarak linklere girerek gezip projeyi gerçekleştiren öğrencilerle görüşmesi ve aşağıdaki tabloda belirtilen başlıklar altında sayısal değerlendirmelerde bulunması ile tamamlanacaktır.

Sergi sırasındaki sözel sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen değerlendirmede önemli olacaktır. Sözel sunum 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

Jüri üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmeler, jüri başkanları tarafından Yürütme Kuruluna bildirilecektir. Yürütme Kurulu, verilen notların ortalamalarına göre sıralama yapacak ve dereceye giren öğrencileri belirlemeye yönelik liste hazırlayacaktır.

  SERGİ DEĞERLENDİRMESİ  
    1 2 3 4 5
1 Sunuş Şekli- Konuşma hızı, vücut hareketi ve davranışları, konuya hakimiyet ve özgüven          
2 Dilin Doğru ve Etkin Kullanımı          
3 Organizasyon- Konuya giriş, hedefleri açık belirtme, konu ile ilgili gerekli temel bilgi verme, sonuçların verilişi, süre kullanımı          
4 Teknik Bilgi Kalitesi- Yeterli teknik bilgi, tartışma, vargılar ve önerilerin kalitesi, soru ve yorumlara verilen yanıtların yeterliliği          

 

Araştırma Projeleri Final Sergisinin yeri ve tarihi, projeleri sergilenmeye değer görülen başvuru sahiplerine ve okul müdürlerine TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ tarafından ayrıca bildirilecektir.

Çevrim İçi/Online Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar: Pandemi sürecinden dolayı sunumlar çevrim içi/online yapılacaktır. Projeler bir uygulama ya da model, tasarım içeriyorsa sunum sırasında sergilenebilir. Her proje için 10 dakikalık sunumlar istenir. Sunumu sadece proje sahibi öğrenci yapar. Danışman öğretmen ya da başka biri sunuma dahil olamaz. Projeye takım halinde katılım sağlandı ise takımın seçmiş olduğu bir temsilci sunumu yapar, diğer öğrenciler soru-cevap aşamasında değerlendirmeye katılım sağlarlar. Etkili bir şekilde hazırlanan sunu ve poster sunumu, projelerin sergide başarılı olmasında önemlidir. Sunum sırasında poster ya da sunuların projenizi inceleyenlerin dikkatini çekmek için; posterinizin içinde yer alan resimlerin, grafiklerin, tabloların ve yazıların kolay anlaşılır, kolay okunur ve aynı zamanda dikkat çekici olması gerekir. Bunun için; Posterlerde ya da sunumlarda başlıkları hep aynı renkte, aynı yazı tipinde ve aynı büyüklükte (yazı tipi boyutunda) kullanınız. Poster ya da sunumlarda yer alan metin içindeki ifadelerin tekrarlarından kaçınılmalıdır. Bir ifade hem grafik hem tablo ile gösterilmemeli, sonuç en iyi ifade eden seçilmelidir. Poster ya da sunumlarda uzun anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır görseller kullanarak desteklenmelidir. Poster ya da sunumlarda yer alan her grafiğin, tablonun, şeklin ya da fotoğrafın bir başlığı olmalıdır. Kullanılan görselde anlatılmak istenen tam olarak ifade edilmelidir. Poster ya da sunumlarda araştırmanın başlığı altında özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynaklar başlıklarını olacak şekilde içerik hazırlanmalıdır.

×