KVKK Kapsamında Açık Rıza Beyanı

Başvurduğunuz proje ve organizasyon kapsamında, Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji (Kültür Özel Eğt. Dershane. Ve Yayın. San. Ve Tic. A.Ş. )(Teknoloji Fen Koleji ya da “Şirker) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”} ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Teknoloji Fen Koleji Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Politikası çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Teknoloji Fen Koleji’nin veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Milli Eğitim mevzuatı, Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Eğitim Hizmeti Sözleşmesi’nin ifası, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi, başvurduğunuz proje ve organizasyon ve diğer tür sözleşmelerimizin ifası ve ticari ilişkiler kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet akitlerinin ifası, velilerle olan ilişkiler, iletişim ile öğrenci ve velilerin daha iyi hizmet alması ve güvenlikleri, Şirket içerisinde genel güvenliğin sağlanması, müşteri ve veli ile tedarikçi sözleşmelerinin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, kamu kurumlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, pazarlama, veri sorumlusu olarak şirketin meşru menfaati amaçlarıyla; doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, benzeri kayıtların bununla birlikte, finans, mesleki eğitim bilgisi, gelir, öğrenci ve veli ile ailede öğrenciyi ilgilendirenlerin sağlık bilgileri, görsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem ve aydınlatma metni ile www.teknolojifenokullari.com adresinde yer alan KVKK Politika metnindeki sayılan amaçlarla sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”} 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde, Teknoloji Fen Koleji ile aramda mevcut Eğitim Hizmeti Sözleşmesi’nin yürütülmesi için şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle veya öğrencim ile ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı (Teknoloji Fen Koleji tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır} üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.teknolojifenokullari.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 19 Mayıs Mah. Egemenlik Cad. Na: 76 Nilüfer / Bursa adresine adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya ku1turozelegitim@hs03.kep.tr veya iletisim@teknolojifen.com adresine KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Teknoloji Fen Koleji Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Politikası ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

×